Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Числи́тельные

Glavni števniki

Коли́чественные числи́тельные

nič ноль noljen m, ena f, eno n оди́н m, одна́ f adjin, adnadva m, dve f, dve n два m, две f dva, dvjetrije m, tri f, tri n три trjištirje m, štiri f, štiri n четы́ре čjitırjepet пять pjætjšest шесть šestjsedem семь sjemjosem во́семь vosjemjdevet де́вять djevjatjdeset де́сять djesjatjenajst оди́ннадцать adjin:əcətjdvanajst двена́дцать dvjinacətjtrinajst трина́дцать trjinacətjštirinajst четы́рнадцать čjitırnəcətjpetnajst пятна́дцать pjitnacətjšestnajst шестна́дцать šəsnacətjsedemnajst семна́дцать sjimnacətjosemnajst восемна́дцать vasjimnacətjdevetnajst девятна́дцать djivjitnacətjdvajset два́дцать dvacətjenaindvajset два́дцать оди́н dvacətj adjintrideset три́дцать trjicətjštirideset со́рок sorəkpetdeset пятьдеся́т pjidjdjisjætšestdeset шестьдеся́т šəsdjdjisjætsedemdeset се́мьдесят sjemjdjesjatosemdeset во́семьдесят vosjemjdjesjatdevetdeset девяно́сто djivjinostəsto сто stosto dvajset сто два́дцать sto dvacətjdvesto две́сти dvjestjitisoč ты́сяча tısjjadva tisoč две ты́сячи dvje tısjjitisoč petsto triinosemdeset ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tısjja pjitjsot vosjemjdjesjat trjimilijon миллио́н mjilj:ion

Vrstilni števniki

Поря́дковые числи́тельные

prvi пе́рвый pjervəjdrugi второ́й ftarojtretji тре́тий trjetjijčetrti четвёртый čjitvjortəjpeti пя́тый pjætəjšesti шесто́й šəstojsedmi седьмо́й sjidjmojosmi восьмо́й vasjmojdeveti девя́тый djivjætəjdeseti деся́тый djisjætəjdvajseti двадца́тый dvacatəjtrideseti тридца́тый trjicatəjstoti со́тый sotəj

Ulomki

Дро́би

pol, polovica пол-, полови́на pol, palavjinaena in pol оди́н с полови́ной adjin s palavjinəjtretjina (одна́) треть (adna) trjetjdve tretjini две тре́тьих dvje trjetjihčetrtina (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) čjitvjortəja, čjetvjertjtri četrtine три четвёртых trji čjitvjortəhpetina (одна́) пя́тая (adna) pjætəjašestina (одна́) шеста́я (adna) šəstajasedmina (одна́) седьма́я (adna) sjidjmajaosmina (одна́) восьма́я (adna) vasjmajadevetina (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) djivjætəja, djivjætəja čjastjdesetina (одна́) деся́тая (adna) djisjætəjastotina (одна́) со́тая (adna) sotəja