×
Slovnica
Portugalska abecedaSamostalnikiPridevnikiČleniDoločni členNedoločni členZaimkiOsebni zaimkiPovratni zaimkiSvojilni zaimkiVprašalni zaimkiOziralni zaimkiNikalni zaimkiKazalni zaimkiNedoločni zaimkiŠtevnikiGlavni števnikiVrstilni števnikiUlomkiIzražanje večkratnostiMatematične operacijeČasGlagoliPovedni naklonSedanjikPreteklikPrihodnjikVezni naklonPogojni naklonVelelnikPretekli deležnikGlagolnikPrisloviPregled nepravilnih glagolov

1 Portugalska abeceda

Izgovorjava portugalske abecede
a [a] h [aga] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dablju]
c [se] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
d [de] k [kapa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [ele] s [esse] z [ze]
f [efe] m [eme] t [te]
g [ge] n [ene] u [u]
Črke K, W in Y so bile v portugalsko abecedo dodane pred kratkim, vendar se sploh ne uporabljajo (razen v imenih in besedah tujega izvora). Portugalščina pozna tudi naslednje črke z diakritičnimi znaki: á, â, ã, à, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú.
Izgovorjava samoglasnikov
Portugalski samoglasniki so lahko ustni (a, e, i, o, u) ali nosni (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un).Ustni so lahko odprti, zaprti ali reducirani.Nosni samoglasniki so najpogosteje zaprti. Njihova izgovorjava je odvisna od njihovega položaja glede na naglas. Samoglasniki se v nenaglašenih zlogih reducirajo (npr. o prehaja v u in skoraj povsem izgine). Pri portugalščini se vam zato lahko zazdi, da v jeziku prevladujejo soglasniki.V transkripciji znak ~ nad samoglasnikom označuje nosno izgovorjavo, znak : pa podaljša predhodni nosni samoglasnik.
Izgovorjava soglasnikov in glasovnih sklopov
Soglasniki b, d, f, m, n, p, r, t se izgovarjajo podobno kot v slovenščini. V posebno kategorijo spadajo dvočrkja: ch [ʃ], lh [ʎ] in nh [ɲ]. Glasova [ʎ] in [ɲ] se izgovarjata kot v hrvaščini.
c [k], pred e, i [s], ch [ʃ] q [k], v skupini que [ke], qui [ki]
ç [s] s [ʃ], na zač. besede [s], v skupini ss [s]
g [g], pred e, i [ʒ] s [z] med samoglasniki
gu+e [ge], gu+i [gi] x [ʃ], [ks], [s], [ʒ]
h [-] se ne izgovarja z [z], na koncu besede [ʃ]
j [ʒ] r [r], na zač. besede in za l, n, s [rr]
Pri dvoglasnikih in troglasnikih se izgovorjava črke i približa glasu [j], medtem ko u izgovarjamo kot polsoglasnik [w], podoben glasu [v].
gua [gwa] que [ke] qui [ki]
gue [ge] gui [gi] ão [au]
iai [jaj] eõe [oj] ãe [aj]
Izgovorjava v brazilski portugalščini
Brazilska izgovorjava se od evropske zelo razlikuje in je mehkejša. V brazilski portugalščini se npr. sc prebere kot [s], medtem e se v nenaglašenem položaju prebere kot [i], r (na začetku besede) in skupina rr pa se izgovarjata kot [h].Na večini območij se t in d v skupinah te, de in ti, di izgovarjata kot [č] [tʃ], [dʒ] (gente [ʒeːntʃi], sociedade [sosiedaːdʒi]). V južni Braziliji (v državah Santa Catarina in Parana) se te, de, ti in di izgovarjajo zelo reducirano [tə], [də], [ti] in [di] - gente [ʒentə].Pri nekaterih soglasniških skupinah se za mehčanim d zaradi lažjega izgovora vrine i (advogado - [adʒivogaːdu]). Značilna je tudi različna izgovorjava končnega s, ki se večinoma izgovarja kot [s], vendar se npr. v Riu prebere kot [ʃ].