Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Numerais

Glavni števniki

Numerais cardinais

nič zero ze:ruen m, ena f, eno n um, uma um u:madva m, dve f, dve n dois m, duas f do:jš, du:aštrije m, tri f, tri n três tre:šštirje m, štiri f, štiri n quatro kwa:trupet cinco sĩ:kušest seis səsedem sete se:təosem oito o:jtudevet nove no:vədeset dez de:šenajst onze õ:zədvanajst doze do:zətrinajst treze tre:zəštirinajst catorze, (BrP) quatorze kato:rzə, kato:rzəpetnajst quinze kĩ:zəšestnajst dezasseis, (BrP) dezesseis dəzasə:jš, dəzisə:jšsedemnajst dezassete, (BrP) dezessete dəzase:tə, dəzəse:təosemnajst dezoito dəzo:jtudevetnajst dezanove, (BrP) dezenove dəzano:və, dəzano:vedvajset vinte vĩ:təenaindvajset vinte e um vĩ:tə ə ũ:trideset trinta trĩ:taštirideset quarenta kwarẽ:tapetdeset cinquenta sĩkwẽ:tašestdeset sessenta səsẽ:tasedemdeset setenta sətẽ:taosemdeset oitenta ojtẽ:tadevetdeset noventa nuvẽ:tasto cem, cento sẽ:ĩ, sẽ:tusto dvajset cento e vinte sẽ:tu ə vĩ:tədvesto duzentos duzẽ:tuštisoč mil mi:ldva tisoč dois mil do:jš mi:ltisoč petsto triinosemdeset mil quinhentos e oitenta e três mi:l kinjẽ:tuš ə ojtẽ:ta ə tre:šmilijon um milhão ũ: miľã:ũ

Vrstilni števniki

Numerais ordinais

prvi primeiro primə:jrudrugi segundo səgũ:dutretji terceiro tərsə:jručetrti quarto kwa:rtupeti quinto kĩ:tušesti sexto se:štusedmi sétimo se:timuosmi oitavo ojta:vudeveti nono no:nudeseti décimo de:simudvajseti vigésimo viže:zimutrideseti trigésimo triže:zimustoti centésimo sẽte:zimu

Ulomki

Fracionários

pol, polovica meio, metade mə:ju, məta:dəena in pol um e meio ũ:nə mə:jutretjina um terço ũ: te:rsudve tretjini dois terços do:jš te:rsuščetrtina um quarto ũ: kwa:rtutri četrtine três quartos tre:š kwa:rtušpetina um quinto ũ: kĩ:tušestina um sexto ũ: se:štusedmina um sétimo ũ: se:timuosmina um oitavo ũ:nojta:vudevetina um nono ũ: no:nudesetina um décimo ũ: de:simustotina um centésimo ũ: sẽte:zimu