×
Konverzacija
ŠtevnikiPozdravi in ogovoriSeznanjanjeSlovoSporazumevanjeProšnje, naročila in predlogiZahvala in zadovoljstvoOpravičila, nesporazumi in obžalovanjeStrinjanjeNestrinjanje, zavrnitevVprašanjaČasMeseci in letaDnevi in tedniUre in minuteBarveVelikosti in lastnostiVprašanja za smerPregled potnih listov in carinski pregledObrazec, osebni podatkiPotujemo z avtomPotujemo z vlakomPotujemo z letalomPotujemo z ladjoPotujemo z mestnim potniškim prometomNastanitevRezervacijaV hoteluZasebna nastanitevV kampuV restavracijiJedilni listPredjediGlavne jediPijačeSladice
head

Števniki

Števila

Numbers

Glavni števniki

Cardinal numbers

nič zero, nought ziərou, no:ten m, ena f, eno n one wandva m, dve f, dve n two tu:trije m, tri f, tri n three θri:štirje m, štiri f, štiri n four fo:pet five fajvšest six sikssedem seven sevnosem eight ejtdevet nine najndeset ten tenenajst eleven ilevndvanajst twelve twelvtrinajst thirteen θɜti:nštirinajst fourteen fo:ti:npetnajst fifteen fifti:nšestnajst sixteen siksti:nsedemnajst seventeen sevnti:nosemnajst eighteen ejti:ndevetnajst nineteen najnti:ndvajset twenty twentienaindvajset twenty-one twentiwantrideset thirty θɜtištirideset forty fo:tipetdeset fifty fiftišestdeset sixty sikstisedemdeset seventy sevntiosemdeset eighty ejtidevetdeset ninety najntisto a/one hundred ə/wan handrədsto dvajset hundred (and) twenty handrəd (ænd) twentidvesto two hundred tu: handrədtisoč a/one thousand ə/wan θauzənddva tisoč two thousand tu: θauzəndtisoč petsto triinosemdeset fifteen hundred (and) eighty three fifti:n handrəd (ænd) ejti θri:milijon a/one million ə/wan miljən

Vrstilni števniki

Ordinal numbers

prvi first fɜstdrugi second sekəndtretji third θɜdčetrti fourth fo:θpeti fifth fifθšesti sixth siksθsedmi seventh sevnθosmi eighth ejtθdeveti ninth najnθdeseti tenth tenθdvajseti twentieth twentiəθtrideseti thirtieth θɜtiəθstoti hundredth handrədθ

Ulomki

Fractions

pol, polovica a half ə ha:fena in pol one and a half wan ænd ə ha:ftretjina a third ə θɜddve tretjini two thirds tu: θɜdzčetrtina a quarter, (AmE) a fourth ə kwo:tə, ə fo:θtri četrtine three quarters θri: kwo:təzpetina a fifth ə fifθšestina a sixth ə siksθsedmina a seventh ə sevnθosmina an eighth ən ejtθdevetina a ninth ə najnθdesetina a tenth ə tenθstotina one hundredth wan handrədθ